kompetencje cyfrowe

POMOSTem

dla Rynku Pracy

Kompetencje cyfrowe pomostem dla rynku pracy

Realizator projektu: Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST”
Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r.
Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie tj.

 • powiat Chełm,
 • powiat chełmski,
 • powiat Zamość,
 • powiat zamojski,
 • powiat hrubieszowski,
 • powiat biłgorajski,
 • powiat tomaszewski,
 • powiat krasnostawski

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

CAŁKOWITA WARTOŚCI PROJEKTU: 290 660,00 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 247 061,00 PLN

Rekrutacja

Realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze projektu: ul. Partyzantów 8, 22-100 Chełm
oraz do pobrania poniżej w sekcji dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez przedstawiony formularz kontaktowy. 

Formularz kontaktowy

Cel projektu

Niniejszy projekt umożliwi zdobycie kompetencji / kwalifikacji podstawowych cyfrowych przez osoby dorosłe pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego województwa lubelskiego, tj. powiatów: Chełm, Zamość, chełmski, zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszewski, krasnostawski. Uczestnicy zrealizują wsparcie odpowiadające ich potrzebom i problemom, zidentyfikowane dzięki diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zatem cel główny projektu wynikający ze zdiagnozowanego problemu to:
PODNIESIENIE KOMPETENCJI / KWALIFIKACJI CYFROWYCH PRZEZ 85% Z GRUPY 72 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (44 KOBIET, 28 MĘŻCZYZN)

Mierzalnymi efektami projektu będą m.in:

 1. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych – 72 osoby,
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 62 osoby,
 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 62 osoby.

Dzięki realizacji niniejszego projektu zwiększy się więc liczba osób, posiadających podstawowe kompetencje / kwalifikacje cyfrowe, a więc nastąpi również wzrost upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób dorosłych. Osoby dorosłe zobaczą i przekonają się jak istotne jest ciągłe podnoszenie kompetencji / kwalifikacji w każdym wieku, szczególnie w kontekście szybko zmieniającej się obecnie gospodarki. Projekt przyczynia się więc do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, tj. Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu będą wyłącznie osoby dorosłe spełniające następujące warunki:

 • pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumienie matematyczne, umiejętności cyfrowe),
  odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji;

w tym: 

 • osoby starsze, tj. które ukończyły 60 rok życia;
 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. które posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie;
 • osoby z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Oferowane wsparcie

Diagnoza umiejętności składa się z 3 etapów, ale w ramach zadania zostaną przeprowadzone 2 etapy: etap II i etap III (etap I diagnozy jest realizowany w ramach kosztów pośrednich).

Etap II – będzie służył zbadaniu umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie);
Zostanie przeprowadzona ocena, w ramach której wykorzystane zostanie „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”). Jest to ogólnodostępny test, który weryfikuje poziom posiadanych umiejętności cyfrowych dostępny pod adresem: digitalskills.
Ponadto zostanie także wykorzystany model Bilansu Kompetencji.
Będzie się on składał z 3 etapów:
1. etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,
2. etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:
– wywiadu biograficznego
– wywiadu behawioralnego,
3. etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów i przekazanie finalnych dokumentów,
Ww. narzędzia zostaną wykorzystane w celu określenia posiadanych przez UP umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy.

Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań. Podczas tego etapu nastąpi określenie dopasowanej i elastycznej oferty uczenia się, zgodnej z wynikami oceny umiejętności.

Zadanie trwać będzie 3 godz. zegarowe, w formie indywidualnej i zostanie przeprowadzone przez doradcę zawodowego (łącznie w projekcie zostanie zrealizowane 216 godz.).
W zadaniu weźmie udział 72 osoby.

W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie cyfrowe DIGCOMP i wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp” (aktualnie DigComp 2.2).

Każdy z UP odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji:
1. Informacja i dane;
2. Komunikacja i współpraca;
3. Tworzenie treści cyfrowych;
4. Bezpieczeństwo;
5. Rozwiązywanie problemów.

Obszary kompetencji, w ramach których szkolenie zrealizuje dany Uczestników Projektu zostaną określone na etapie diagnozy.
W ramach poszczególnych obszarów kompetencji UP otrzymają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie następujących kompetencji:
1. Informacja i dane:
    1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych,
    1.2 Ocena danych i treści cyfrowych,
    1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi.
2. Komunikacja i współpraca:
    2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
    2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
    2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii. cyfrowych
    2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
2.5 Netykieta,
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową.
3. Tworzenie treści cyfrowych:
    3.1 Tworzenie treści cyfrowych,
    3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych,
    3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji,
3.4 Programowanie.
4. Bezpieczeństwo:
    4.1 Narzędzia służące ochronie,
    4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności,
    4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu,
    4.4 Ochrona środowiska.
5. Rozwiązywanie problemów:
    5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych,
    5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych,
    5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych,
    5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane w formie grupowej i trwać będzie 50 godz..
Odbędzie się 10 spotkań po śr. 5 godz. lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących możliwa realizacja zajęć popołudniami i/lub w weekendy).
Grupy będą liczyć śr. 12 osób, powstanie więc 6 grup.
Łącznie zostanie zrealizowane 300 h szkolenia.

Każdemu Uczestnikowi Projektu (72 osoby) zostanie zapewniona możliwość przystąpienia do walidacji nabytych umiejętności / kompetencji podstawowych lub certyfikowania kwalifikacji – mają możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp lub równoważnego w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których Uczestnik Projektu będzie realizował szkolenie.

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem Uczestnikowi Projektu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp lub równoważnego, odpowiadającego standardom ram kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP.

Proces walidacji i certyfikacji przeprowadzony zostanie przez akredytowaną i uprawnioną instytucję.
Egzaminy przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych egzaminatorów w dostosowanych architektonicznie salach komputerowych na terenie subregionu chełmskozamojskiego (w miejscowości możliwie najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu).

Warunkiem rozpoczęcia egzaminu będzie odbycie szkolenia (Zadanie 2) zgodnie z programem.
Warunkiem zakończenia udziału w Zadaniu 3 będzie podejście do egzaminu zewnętrznego, potwierdzone podpisem Uczestnika Projektu na liście obecności.

Ponadto każdy z UP zostanie zachęcony do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Kurs ma na celu nabycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego. Będzie rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej w życiu codziennym. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, poprawią umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym.

Program:
1. Rozumienie ze słuchu,
2. Rozumienie tekstów pisanych,
3. Poprawność gramatyczna,
4. Pisanie,
5. Mówienie.

Konkretna tematyka i poziom szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb Uczestnika projektu m.in. na podstawie wyników diagnozy, a także wywiadów przeprowadzonych z Uczestnikiem Projektu.

Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej dla 24 Uczestników Projektu.
Trwać będzie 40 godz. lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących popołudniami i/lub w weekendy).
Grupy będą liczyć śr. 12 osób, powstanie więc 2 grupy.
Łącznie zostanie zrealizowane 80 godz. szkolenia.

Gwarantowane korzyści

+ Refundacja kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia;
+ Catering w czasie realizacji grupowych form wsparcia;

Harmonogramy form wsparcia

Dokumenty rekrutacyjne

Aktualności

Prawa autorskie © 2024 - Fundacja Wsparcia i Rozwoju "POMOST"

Skip to content