kompetencje cyfrowe

POMOSTem

dla Rynku Pracy

Kompetencje cyfrowe pomostem dla rynku pracy

Realizator projektu: Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST”
Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie tj.
 • powiat Chełm,
 • powiat chełmski,
 • powiat Zamość,
 • powiat zamojski,
 • powiat hrubieszowski,
 • powiat biłgorajski,
 • powiat tomaszewski,
 • powiat krasnostawski
 • Dofinansowanie projektu z UE: 247 061,00 PLN

  Rekrutacja

  Realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.

  Dokumentacja rekrutacyjna dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze projektu: ul. Partyzantów 8, 22-100 Chełm
  oraz do pobrania poniżej w sekcji dokumenty rekrutacyjne.

  W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez przedstawiony formularz kontaktowy. 

  Formularz kontaktowy

  Cel projektu

  Niniejszy projekt umożliwi zdobycie kompetencji / kwalifikacji podstawowych cyfrowych przez osoby dorosłe pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego województwa lubelskiego, tj. powiatów: Chełm, Zamość, chełmski, zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszewski, krasnostawski. Uczestnicy zrealizują wsparcie odpowiadające ich potrzebom i problemom,
  zidentyfikowane dzięki diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  Zatem cel główny projektu wynikający ze zdiagnozowanego problemu to:
  PODNIESIENIE KOMPETENCJI / KWALIFIKACJI CYFROWYCH PRZEZ 85% Z GRUPY 72 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (44 KOBIET, 28 MĘŻCZYZN)

  Mierzalnymi efektami projektu będą m.in:

  1. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych – 72 osoby,
  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 62 osoby,
  3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 62 osoby.

  Dzięki realizacji niniejszego projektu zwiększy się więc liczba osób, posiadających podstawowe kompetencje / kwalifikacje cyfrowe, a więc nastąpi również wzrost upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób dorosłych. Osoby dorosłe zobaczą i przekonają się jak istotne jest ciągłe podnoszenie kompetencji / kwalifikacji w każdym wieku, szczególnie w kontekście szybko zmieniającej się obecnie gospodarki. Projekt przyczynia się więc do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  tj. Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich,
  z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

  Grupa docelowa

  Grupę docelową projektu będą wyłącznie osoby dorosłe spełniające następujące warunki:

  • pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • posiadające umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumienie matematyczne, umiejętności cyfrowe),
   odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji;

  w tym: 

  • osoby starsze, tj. które ukończyły 60 rok życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. które posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie;
  • osoby z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
   z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

  Oferowane wsparcie

  Diagnoza umiejętności składa się z 3 etapów, ale w ramach zadania zostaną przeprowadzone 2 etapy: etap II i etap III (etap I diagnozy jest realizowany w ramach kosztów pośrednich).

  Etap II – będzie służył zbadaniu umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie);
  Zostanie przeprowadzona ocena, w ramach której wykorzystane zostanie „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”). Jest to ogólnodostępny test, który weryfikuje poziom posiadanych umiejętności cyfrowych dostępny pod adresem: digitalskills.
  Ponadto zostanie także wykorzystany model Bilansu Kompetencji.
  Będzie się on składał z 3 etapów:
  1. etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,
  2. etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:
  – wywiadu biograficznego
  – wywiadu behawioralnego,
  3. etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów i przekazanie finalnych dokumentów,
  Ww. narzędzia zostaną wykorzystane w celu określenia posiadanych przez UP umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy.

  Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań. Podczas tego etapu nastąpi określenie dopasowanej i elastycznej oferty uczenia się, zgodnej z wynikami oceny umiejętności.

  Zadanie trwać będzie 3 godz. zegarowe, w formie indywidualnej i zostanie przeprowadzone przez doradcę zawodowego (łącznie w projekcie zostanie zrealizowane 216 godz.).
  W zadaniu weźmie udział 72 osoby.

  W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie cyfrowe DIGCOMP i wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp” (aktualnie DigComp 2.2).

  Każdy z UP odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji:
  1. Informacja i dane;
  2. Komunikacja i współpraca;
  3. Tworzenie treści cyfrowych;
  4. Bezpieczeństwo;
  5. Rozwiązywanie problemów.

  Obszary kompetencji, w ramach których szkolenie zrealizuje dany Uczestników Projektu zostaną określone na etapie diagnozy.
  W ramach poszczególnych obszarów kompetencji UP otrzymają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie następujących kompetencji:
  1. Informacja i dane:
      1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych,
      1.2 Ocena danych i treści cyfrowych,
      1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi.
  2. Komunikacja i współpraca:
      2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
      2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
      2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii. cyfrowych
      2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
  2.5 Netykieta,
  2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową.
  3. Tworzenie treści cyfrowych:
      3.1 Tworzenie treści cyfrowych,
      3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych,
      3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji,
  3.4 Programowanie.
  4. Bezpieczeństwo:
      4.1 Narzędzia służące ochronie,
      4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności,
      4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu,
      4.4 Ochrona środowiska.
  5. Rozwiązywanie problemów:
      5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych,
      5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych,
      5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych,
      5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

  Szkolenie realizowane w formie grupowej i trwać będzie 50 godz..
  Odbędzie się 10 spotkań po śr. 5 godz. lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących możliwa realizacja zajęć popołudniami i/lub w weekendy).
  Grupy będą liczyć śr. 12 osób, powstanie więc 6 grup.
  Łącznie zostanie zrealizowane 300 h szkolenia.

  Każdemu Uczestnikowi Projektu (72 osoby) zostanie zapewniona możliwość przystąpienia do walidacji nabytych umiejętności / kompetencji podstawowych lub certyfikowania kwalifikacji – mają możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp lub równoważnego w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których Uczestnik Projektu będzie realizował szkolenie.

  Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem Uczestnikowi Projektu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp lub równoważnego, odpowiadającego standardom ram kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP.

  Proces walidacji i certyfikacji przeprowadzony zostanie przez akredytowaną i uprawnioną instytucję.
  Egzaminy przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych egzaminatorów w dostosowanych architektonicznie salach komputerowych na terenie subregionu chełmskozamojskiego (w miejscowości możliwie najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu).

  Warunkiem rozpoczęcia egzaminu będzie odbycie szkolenia (Zadanie 2) zgodnie z programem.
  Warunkiem zakończenia udziału w Zadaniu 3 będzie podejście do egzaminu zewnętrznego, potwierdzone podpisem Uczestnika Projektu na liście obecności.

  Ponadto każdy z UP zostanie zachęcony do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

  Kurs ma na celu nabycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego. Będzie rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej w życiu codziennym. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, poprawią umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym.

  Program:
  1. Rozumienie ze słuchu,
  2. Rozumienie tekstów pisanych,
  3. Poprawność gramatyczna,
  4. Pisanie,
  5. Mówienie.

  Konkretna tematyka i poziom szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb Uczestnika projektu m.in. na podstawie wyników diagnozy, a także wywiadów przeprowadzonych z Uczestnikiem Projektu.

  Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej dla 24 Uczestników Projektu.
  Trwać będzie 40 godz. lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących popołudniami i/lub w weekendy).
  Grupy będą liczyć śr. 12 osób, powstanie więc 2 grupy.
  Łącznie zostanie zrealizowane 80 godz. szkolenia.

  Gwarantowane korzyści

  + Refundacja kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia;
  + Catering w czasie realizacji grupowych form wsparcia;

  Harmonogramy form wsparcia

  Aktualności

  Skip to content