Kolejne działania w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy”

Informujemy, że uczestnikom projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy” z Chełma (grupa 1) i Zamościa (grupa 3) w najbliższym czasie zostanie zapewniona możliwość przystąpienia do walidacji nabytych kompetencji  – mają możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których UP realizowali szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem UP Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Grupa osób pochodzących z Ukrainy, będzie uczestniczyła w kursie języka polskiego. Kurs dla Grupy 2 ma na celu nabycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego. Będzie rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej w życiu codziennym. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, poprawią umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym.

Kolejna grupa rozpocznie Zadanie 2 w ramach, którego zostanie przeprowadzone szkolenie cyfrowe DIGCOMP i wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp” (aktualnie DigComp 2.2).

Każdy z UP odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji:

  1. Informacja i dane;
  2. Komunikacja i współpraca;
  3. Tworzenie treści cyfrowych;
  4. Bezpieczeństwo;
  5. Rozwiązywanie problemów.

Obszary kompetencji, w ramach których szkolenie zrealizuje dany UP zostaną określone na etapie  diagnozy.

Skip to content