Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wsparcia i Rozwoju „Pomost”, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

Jak się z nami skontaktować?

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:

 1. osobiście lub listownie: Elbląg, ul. Warszawska 55, parter, lokal nr 03;
 2. e-mailowo: biuro@fundacjapomost.com;
 3. Fundacja Wsparcia i Rozwoju „Pomost” wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@fundacjapomost.pl
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników i uczestników projektów oraz wszelkiego typu szkoleń i innych działań statutowych Fundacji Wsparcia i Rozwoju „Pomost”.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), jak również, art. 6 RODO ust. 1 lit. a, b, f, tj. Pani/Pana zgoda, jak również prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem kandydatów do pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych.
 10. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
Skip to content