CZAS NA KOBIETY

- kompleksowa aktywizacja biernych
zawodowo kobiet

Czas na kobiety - kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet

Realizator projektu: Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST”
Okres realizacji projektu: od 01.04.2024 r. do 28.02.2025 r.
Obszar realizacji projektu: Region Mazowiecki Regionalny (RMR) województwa mazowieckiego tj.:

 • powiat ostrołęcki – gminy: Baranowo, Goworowo, Czarnia, Kadzidło;
 • miasto Ostrołęka;
 • miasto Płock;
 • miasto Radom;
 • miasto Siedlce

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartości projektu: 1 400 981,76 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 190 834,50 PLN

Rekrutacja

Realizowana w trybie ciągłym od kwietnia 2024 r. do sierpnia 2024 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze projektu: ul. Maratońska 3, 26-600 Radom oraz do pobrania poniżej w sekcji dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez przedstawiony formularz kontaktowy. 

Formularz kontaktowy

Cel projektu

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 01.04.2024 r. do 28.02.2025 r. jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 60 kobiet, biernych zawodowo, w wieku produkcyjnym, w szczególności biernych zawodowo kobiet w wykształceniem ISCED 3 i niższym oraz w wieku do lat 30 (30 Uczestniczek Projektu), które zamieszkują rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tereny Regionu Mazowieckiego Regionalnego, w tym w 100% są to osoby zamieszkujące obszary gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 6.4 poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Podniesiona zdolność do identyfikacji potrzeb, predyspozycji zawodowych, umiejętności cyfrowych przez 60 Uczestniczek Projektu poprzez udział w diagnozie (zad.1);
 2. Wyższe umiejętności cyfrowe przez 60 Uczestniczek Projektu poprzez skorzystanie z szkolenia komputerowego (zad.2);
 3. Nabyte/podniesione kwalifikacje/kompetencje zawodowe dopasowane do potrzeb regionalnego rynku pracy przez 60 Uczestniczek Projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych (zad.3);
 4. Wyższe umiejętności społeczno-zawodowe z zakresu rynku pracy i w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji Kobiet na rynku pracy 60 Uczestniczek Projektu przez udział w szkoleniach aktywizujących (zad.4).

Kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb na podstawie Diagnozy, realizowane w oparciu o stworzony indywidualnie dla każdej uczestniczki IPD. Stopień w jakim cel projektu zostanie wykonany (mierzalność celu) określą wskaźniki rezultatu oraz produktu.

Cel główny projektu odpowiada na zdiagnozowany problem grupy docelowej na terenie województwa mazowieckiego jakim jest niski poziom aktywności zawodowej kobiet. Kobiety nadal są gorzej traktowane na rynku pracy a kryzys dodatkowo zwiększył nierówności płci w obszarze zatrudnienia. Mimo że więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe (59% absolwentów to kobiety), to wybierane przez nie kierunki kształcenia prowadzą do sektorów, w których wynagrodzenia są relatywnie niskie np. edukacja. Dodatkowo zajmują w nich mniej odpowiedzialne stanowiska niż mężczyźni. Brak odpowiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obojga rodziców często utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy. Jedną z form skutecznego przeciwdziałania bierności zawodowej kobiet oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa jest podwyższanie kompetencji i kwalifikacji kobiet. Konieczne jest rozwijanie systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi, poprzez zwiększenie dostępności placówek opiekuńczych, dbanie o ich jakość oraz zachęcanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi. Kluczowe już też propagowanie równości kobiet i zasad niedyskryminacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie kobiety spełniające następujące warunki:

 • w wieku 18-59 lat;
 • bierne zawodowe;
 • zamieszkują na obszarze gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, leżących na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego(RMR);
 • nie otrzymują wsparcia w więcej niż jednym projekcie dofinansowanego ze środków EFS+;
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji;

w tym: 

 • w wieku 18-29 lat, które posiadają wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższe;
 • z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Wskaźniki realizowane w ramach projektu

Wskaźniki produktu:

LP. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Rezultat
1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 3 kobiety w trakcie realizacji
2. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym 60 kobiet w trakcie realizacji
3. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn 60 kobiet w trakcie realizacji

Wskaźniki rezultatu:

LP. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Rezultat
1. Liczba osób które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie 48 kobiet w trakcie realizacji
2. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu 40 kobiet w trakcie realizacji

Oferowane wsparcie

RODZAJ I CHARAKTER WSPARCIA: W ramach zadania planowana jest organizacja indywidualnych spotkań z doradcą dla 60 Uczestniczek Projektu dotyczących profilowania potrzeb i potencjału.

LICZBA UCZESTNICZEK PROJEKTU: 60 osób.

WARUNEK ROZPOCZĘCIA ZADANIA: zakwalifikowanie do projektu. 

WARUNEK UKOŃCZENIA ZADANIA: 100% obecności na zajęciach indywidualnych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ FORM WSPARCIA: 8 godz./Uczestniczkę Projektu tj. 4 spotkania indywidualne po średnio 2 godz. zegarowe, łącznie dla 60 Uczestniczek projektu: 480 godz.

PROGRAM: Podczas indywidualnych spotkań doradca przeanalizuje obecną sytuację społeczno-zawodową Uczestniczki Projektu, jej predyspozycje zawodowe, stan wiedzy, zdolności, kwalifikacje/kompetencje w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy. Dodatkowo doradca zdiagnozuje potrzeby/oczekiwania
Uczestniczki Projektu w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Zastosowane narzędzia podczas działania: pogłębione ankiety/wywiady z Uczestnikami Projektu, spotkania zapewniające poufność rozmów, prowadzone w atmosferze zaufania i szacunku. Efektem finalnym działania będzie stworzenie IPD opisanego w ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego równoważnego narzędzia. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzona zostanie ocena umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi wskazanych w KRYTERIUM DOSTĘPU 7: w diagnozie umiejętności cyfrowych rekomendowane jest wykorzystanie „Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” lub innego narzędzia rekomendowanego przez ministra właściwego do spraw pracy. 

RODZAJ I CHARAKTER WSPARCIA: W ramach zadania planowana jest organizacja grupowych zajęć w formie szkolenia komputerowego (potrzeba udziału Uczestniczek Projektu w szkoleniu zostanie zdiagnozowana na etapie zad.1). Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej, terminy, poziom i godziny dopasowane do potrzeb, obowiązków Uczestniczek Projektu.

LICZBA UCZESTNICZEK PROJEKTU: 60 osób (5 grup po średnio 12 osób.)

WARUNEK ROZPOCZĘCIA ZADANIA: zakwalifikowanie do projektu, skierowanie na podstawie IPD.

WARUNEK UKOŃCZENIA ZADANIA: min. 80% obecności na zajęciach. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ FORM WSPARCIA: średnio 80 godz./Uczestniczkę Projektu tj. średnio 20 zajęć grupowych po średnio 4 godz. dydaktyczne, łącznie dla 1 grupy: średnio 80 godz. wsparcia.

PROGRAM: Uczestnicy będą mieli możliwość nauki/doskonalenia umiejętności komputerowych. Poziom szkoleń zostanie dostosowany do wyników diagnozy przeprowadzonej w ramach zad. 1. Zastosowane narzędzia podczas działania: wykłady, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku. Efektem finalnym działania będzie uzyskanie przez Uczestniczki Projektu wiedzy i kompetencji z zakresu kompetencji cyfrowych.
Uzupełnienie poziomu kompetencji cyfrowych ułatwi kobietom uczestnictwo w życiu codziennym i zawodowym w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR).
Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz prowadzi do nabycia KOMPETENCJI – poprzez realizację wszystkich etapów nabycia kompetencji (I – Zakres, II – Wzorzec, III – Ocena, IV – Porównanie) w rozumieniu Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego realizowanych programów na lata 2021-2027.

RODZAJ I CHARAKTER WSPARCIA: W ramach zadania planowana jest organizacja grupowych zajęć w formie szkoleń zawodowych (potrzeba udziału Uczestniczek Projektu w szkoleniu zostanie zdiagnoz.na etapie zad.1 w ramach IPD). Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej, terminy i godziny dopasowane do
potrzeb, obowiązków Uczestniczek Projektu.

LICZBA UCZESTNICZEK PROJEKTU: 60 osób (5 grup po średnio 12 osób).

WARUNEK ROZPOCZĘCIA ZADANIA: zakwalifikowanie do projektu, skierowanie na podstawie IPD.

WARUNEK UKOŃCZENIA ZADANIA: min. 80% obecności na zajęciach.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ FORM WSPARCIA: Dla każdej Uczestniczki Projektu jest przewidziana pula średnio 84 godz. tj. średnio 14 zajęć grupowych po średnio 6 godz. dydaktycznych, łącznie dla 1 grupy: średnio 84 godz. wsparcia. Kursy będą się odbywać w grupach średnio 12 osób (możliwość zmniejszenia grupy/dopasowane poziomu nauki do potrzeb Uczestniczek Projektu). W razie potrzeby umożliwimy Uczestniczkom Projektu udział w indywidualnych szkoleniach zgodnie z jego potrzebami oraz potencjałem.

PROGRAM: Projekt zapewnia, że wsparcie biernych zawodowo kobiet w wieku 18-29 lat obejmie w szczególności rozwój umiejętności w zakresie umiejętności:
• niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki i/lub;
• niezbędnych z punktu widzenia lokalnych/regionalnych specjalizacji i/lub;
• niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.
Rozwój ww. umiejętności zostanie zapewniony poprzez realizację szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 [KRYTERIUM DOSTĘPU 8]. Szkolenia/kursy będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestniczek Projektu (określone w IPD stworzonym dla każdej Uczestniczki Projektu), a także będą uwzględniać rzeczywiste potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy. Przykładowo, analiza ofert pracodawców na obszarze wsparcia, Barometru Zawodów 2023 pozwoliła na określenie przykładowych rodzajów/kierunków szkoleń: np. opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, robotnicy budowlani, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, magazynierzy. Zastosowane narzędzia podczas działania: wykłady, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, testy sprawdzające zdobytą wiedze.
Zgodnie z KRYTERIUM DOSTĘPU 8: w przypadku potrzeby (wynikającej z przeprowadzonego wcześniej IPD) zrealizowanych szkoleń z zakresu inteligentnej specjalizacji wskazuje obszar specjalizacji: Wysoka jakość życia. Wskazanie tego obszaru wynika z doświadczenia realizatora projektu w realizacji projektu i znajomości regionalnego rynku pracy [ww. analiza Barometru Zawodów – np. opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej], a także z przeprowadzonego badania własnego, w którym na ww. obszar wskazało 51% badanych.
Po ukończeniu szkolenia Uczestniczki Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego i będą mieli możliwość uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.
Projekt zakłada REALIZACJĘ KURSÓW/SZKOLEŃ prowadzących do:
1) uzyskania KWALIFIKACJI-poprzez walidację i certyfikowanie lub
2) nabycia KOMPETENCJI-poprzez zrealizowanie wszystkich etapów nabycia kompetencji (I – Zakres, II – Wzorzec, III – Ocena, IV – Porównanie).

Nabycie kwalifikacji lub kompetencji zostanie zweryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu (przeprowadzony przez m.in.: instytucję z odpowiednią akredytacją) potwierdzoną stosownym dokumentem (np. certyfikatem) w rozumieniu Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego realizowanych programów na lata 2021-2027.

RODZAJ I CHARAKTER WSPARCIA: W ramach zadania planowana jest organizacja grupowych zajęć w formie szkoleń aktywizujących (potrzeba udziału Uczestniczek w szkoleniu zostanie zdiagnozowane na etapie zad.1 w ramach IPD). Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej, terminy i godziny dopasowane do potrzeb, obowiązków Uczestniczek Projektu.

LICZBA UCZESTNICZEK PROJEKTU: 60 osób (5 grup po średnio 12 osób).

WARUNEK ROZPOCZĘCIA ZADANIA: zakwalifikowanie do projektu, skierowanie na podstawie IPD.

WARUNEK UKOŃCZENIA ZADANIA: min. 80% obecności na zajęciach.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ FORM WSPARCIA: średnio 30 godz. /Uczestniczkę Projektu tj. średnio 5 zajęć grupowych po średnio 6 godz. dydaktycznych, łącznie dla 1 grupy: średnio 30 godz. wsparcia.

PROGRAM: Projekt obejmuje realizację wymaganych szkoleń aktywizujących [KRYTERIUM DOSTĘPU 9]. Projekt obejmuje swym zasięgiem instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (lub innym dokumencie pełniącym analogiczną funkcję) tj. realizację szkoleń, których efektem będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych dot. monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Zakres szkolenia realizowanych w ramach Projektu obejmuje obowiązkowo następujące moduły dot.:
• nabycia przez Uczestniczki Projektu umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych;
• poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych;
• budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej;
• promowania wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji.

Gwarantowane korzyści

+ Catering w czasie realizacji grupowych form wsparcia;
+ Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem;
+ Stypendium szkoleniowe za uczestnictwo min. 80% w szkoleniu;
+ Egzaminy potwierdzające kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
+ Materiały szkoleniowe;

Harmonogramy form wsparcia

Dokumenty rekrutacyjne

Aktualności

Prawa autorskie © 2024 - Fundacja Wsparcia i Rozwoju "POMOST"

Skip to content